RECIPET LICENTIEOVEREENKOMST - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN RECIPET

 

 

 

 

 

 

 

1- Recipet is een gespecialiseerd computerprogramma voor dierenartsen met specialisatie gezelschapsdieren. Het gebruik van het programma is voorbehouden aan dierenartsen.

 

 

 

 

 

 

 

2- Voor de toepassing van dit document dienen onderstaande termen als volgt te worden begrepen:

 

- “licentieovereenkomst”: het geheel van de bepalingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Gebruikers van Recipet zijn gehouden door de bepalingen van deze licentieovereenkomst zolang zij Recipet gebruiken. In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van de partijen bij deze overeenkomst uiteengezet m.b.t. het installeren en het gebruik van het programma Recipet. De licentieovereenkomst wordt van kracht op het ogenblik dat de Recipet gebruiker zijn uitdrukkelijke aanvaarding kenbaar maakt bij de installatie van Recipet of een Recipet update (“ik ga akkoord...” gevolgd door het aanklikken van de OK knop). Een licentieovereenkomst kan aangegaan worden met of zonder onderhoudscontract (instapmodaliteiten: zie verder). De gebruiker van Recipet is gebonden door de bepalingen van deze licentieovereenkomst ongeacht of hij een Recipet licentie met of zonder onderhoudscontract heeft besteld. Zij blijft van kracht zolang de Recipet gebruiker Recipet gebruikt (zie verder).

 

- “onderhoudscontract” – een instapmodaliteit van Recipet waarin de Recipet gebruiker te kennen geeft dat hij tegen een jaarlijkse vergoeding Recipet updates wenst te installeren en te gebruiken die tijdens de duur van zijn onderhoudscontract worden gepubliceerd via de Recipet website of het ingebouwde update-detectie systeem van Recipet. De prijs van het jaarlijkse onderhoudscontract dient te worden gezien als een vaste jaarlijkse vergoeding voor het programmeerwerk dat wordt uitgevoerd in de updates die worden gepubliceerd. De prijs van het jaarlijkse onderhoudscontract omvat niet (deze opsomming is niet beperkend): uurloon voor assistentie ter plaatse, uitvoeren van operaties op de Recipet database, kilometervergoeding voor bezoeken ter plaatse,... . Het onderhoudscontract verleent aan de gebruiker het recht om de updates –die tijdens de duur van zijn onderhoudscontract worden gepubliceerd- te installeren en te gebruiken zonder extra vergoeding per update (vaste vergoeding per jaar voor alle updates). Het onderhoudscontract verleent de Recipet gebruiker geen recht op assistentie ter plaatse, noch op telefonische ondersteuning. Voor deze bijkomende dienstverlening zijn aparte tarieven van toepassing. Na het verstrijken van de termijn van zijn onderhoudscontract heeft de Recipet gebruiker geen recht meer op het installeren en/of gebruiken van Recipet updates die na afloop van zijn onderhoudscontract werden gepubliceerd. In de instapkost van het programma Recipet is 6 maanden onderhoudscontract inbegrepen, mits de gebruiker op het ogenblik van zijn bestelling niet meteen te kennen geeft geen onderhoudscontract te wensen, in welk geval de gebruiker geen recht heeft op updates. Het onderhoudscontract blijft van kracht tot op het ogenblik dat de Recipet gebruiker zijn onderhoudscontract opzegt volgens de modaliteiten bepaald in deze overeenkomst. Opzegging van het onderhoudscontract impliceert niet automatisch dat het beeindigen van deze licentieovereenkomst (zie verder).

 

- “update” – een nieuwe versie van het programma Recipet. Elke update heeft een unieke publicatiedatum en een uniek volgnummer. 2 soorten updates zijn mogelijk: “minor” updates of “major” updates. (volgende omschrijvingen zijn louter exemplatief): een “minor” update is een update die nieuwe functionaliteit aanbiedt zonder dat het programma grondig werd aangepast. Een minor update lost bijvoorbeeld bepaalde foutmeldingen op, of voegt bepaalde kleine nieuwe functionaliteit toe aan het Programmapakket. Minor updates worden oplopend genummerd met behoud van het hoofdversie nummer: zo is 2.5.66 een minor update van versie 2.5.65 enz... Een “major” update is een update waarbij grondige veranderingen werden aangebracht aan ofwel de grafische interface of database structuur dan wel aan de gebruiksalgoritmen (inputmethodes, rapportering), edm... Een “major” update kan herkend worden aan zijn nieuw hoofdversie nummer: zo is 3.0 een major update van versie 2.5, of zo is 3.6 een major update van 3.5 etc... Major updates worden in oplopende volgorde genummerd met een nieuw hoofdversie nummer. Het hoofdversie nummer bestaat gewoonlijk uit 2 getallen (bv. 5.0 of 5.1), het getal dat volgt is het publicatienummer van de minor update. Hyperlink behoudt zich het exclusieve recht voor om volledig autonoom te beslissen of een Recipet update als een major update dan wel als een minor update dient beschouwd te worden. Dit heeft te maken met programmatechnische redenen. Prijzen voor de aanschaf van updates verschillen naargelang het gaat om een major of minor update en kunnen op telefonische aanvraag bij Hyperlink bvba verkregen worden.

 

 

 

 

 

 

 

3- Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (de 'Licentiehouder') en Hyperlink bvba ('Hyperlink'). Door het installeren en/of gebruiken van Recipet gaat u akkoord gehouden te zijn door de bepalingen van deze licentieovereenkomst. Wanneer u Recipet de eerste keer op uw computer opstart maar ook telkens wanneer u een update voor de eerste keer opstart na installatie van die update krijgt u een scherm te zien waarin u uitdrukkelijk gevraagd wordt om de bepalingen van de licentieovereenkomst te aanvaarden. U kan Recipet niet verder gebruiken indien u niet akkoord gaat met de licentieovereenkomst. Wanneer u de licentieovereenkomst aanvaardt wordt in de Recipet databank het nummer opgeslaan van de Recipet versie waarvan u de licentieovereenkomst uitdrukkelijk hebt aanvaard (zowel het hoofdversie nummer als het nummer van de minor update). De meest recente versie van de Recipet licentieovereenkomst bevindt zich op de website van Recipet (www.recipet.be) en is publiekelijk consulteerbaar via uw webbrowser op het adres http://www.recipet.be/licentieovereenkomst.htm . Enkel de meest recente versie van de Recipet licentieovereenkomst is van toepassing op alle Recipet gebruikers, ongeacht of zij al dan niet een onderhoudscontract hebben. De online versie van de licentieovereenkomst vervangt automatisch alle eerdere versies van de licentieovereenkomst. Door het gebruik van Recipet verklaart de gebruiker zich akkoord met de licentieovereenkomst zoals gepubliceerd op de website van Recipet, deze te hebben gelezen en de bepalingen ervan te aanvaarden. Om de meest recente versie van de licentieovereenkomst te lezen in Recipet (mocht u een oudere versie van Recipet gebruiken) klikt u op de knop “licentieovereenkomst online raadplegen” in het menu Help > Versie > Licentie. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze licentieovereenkomst verliest u het gebruiksrecht op het programma Recipet en dient u het gebruik van Recipet onmiddellijk stop te zetten en het programmapakket met alle documentatie volledig en onmiddellijk per aangetekend schrijven terug te zenden aan Hyperlink bvba, Riemenstraat 65, B-2290 Vorselaar, Belgie. Voorts dient u al uw kopieen van het programma (in welke vorm ook) te vernietigen.

 

 

 

 

 

 

 

4- Recipet licenties kunnen worden verleend volgens 2 mogelijke instapmodaliteiten:

 

 Licentie met onderhoudscontract

 

 Licentie zonder onderhoudscontract

 

 Op het ogenblik dat een dierenarts het programma Recipet bestelt geeft hij op zijn bestelformulier te kennen of hij -naast de gebruikelijke instapkost- al dan niet een jaarlijks onderhoudscontract bestelt. Op deze wijze valt de gebruiker onder de bepalingen van de ene dan wel de andere instapmodaliteit zoals beschreven in deze licentieovereenkomst (zie verder). Het originele bestelformulier ondertekend door klant geldt als bewijs van het gekozen systeem. Wanneer u op uw bestelformulier het item “Recipet onderhoudscontract” niet hebt geschrapt wordt ervan uitgegaan dat u uitdrukkelijk kiest voor een Licentie mét onderhoudscontract, aangezien Hyperlink u voor de initiele instapkost van het programma Recipet standaard zes (6)maanden onderhoudscontract aanbiedt (automatische jaarlijkse hernieuwing behalve indien aangetekend opgezegd ten minste 3 maanden voor het einde van de lopende periode van uw onderhoudscontract– zie verder). In de instapkost van Recipet is 6 maanden onderhoudscontract inbegrepen, behalve indien dit bij de initiele bestelling uitdrukkelijk geschrapt wordt. De eerste 6 maanden onderhoudscontract zijn inbegrepen in de instapkost en verlenen de gebruiker gedurende deze periode het recth om alle Recipet updates te installeren en te gebruiken zonder extra vergoeding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP BEIDE INSTAPMODALITEITEN

 

 

 

5- De gebruiker die rechtsgeldig heeft ingeschreven op een softwarelicentie van Recipet ontvangt van Hyperlink het programmapakket (op digitale drager of via download vanop de Recipet website) en een gepersonaliseerd licentiebestand (recipet.rlf). Het programmapakket omvat de volledig functionele versie van het programma Recipet op het ogenblik van zijn bestelling met meegeleverde electronische documentatie, zoals beschikbaar op het ogenblik van ondertekening van het bestelformulier. Deze niet-exclusieve licentie verleent de licentiehouder het recht om het programma te installeren en te gebruiken op een (1) enkele computer die draait op een besturingssysteem waarvoor een geldige licentie is uitgereikt. Wanneer de Licentiehouder Hyperlink daarom verzoekt kan een nieuw licentiebestand afgeleverd worden voor gebruik van het programma op een andere PC. Dit kan soms noodzakelijk zijn wanneer de oorspronkelijk PC (waarvoor het licentiebestand initieel werd afgeleverd) gecrashed is, en/of vervangen wordt door een nieuwer toestel. Het gebruik van het programma op de oorspronkelijke PC dient in elk geval onmiddellijk stopgezet te worden en het programma dient van de oorspronkelijke PC verwijderd te worden. Voor het aanmaken van een licentiebestand voor gebruik van het programma op een andere PC (bv. bij crash van de oorspronkelijke PC, of vervanging van de oorspronkelijke PC door een ander toestel,...) wordt een vaste vergoeding van 350 euro aangerekend voor de opmaak van het licentiebestand. Indien de Licentiehouder zich niet houdt aan deze bepaling en tegen de voorwaarden van deze licentieovereenkomst het programma blijft verdergebruiken op de oorspronkelijke PC is Hyperlink gerechtigd de op dat ogenblik toepasselijke instapkost en onderhoudscontract voor die bijkomende PC aan te rekenen aan Licentiehouder. Stilzwijgend gebruik van het programma op een bijkomende PC houdt de aanvaarding van de instapkost en jaarlijks onderhoudscontract voor die PC in. De Licentiehouder heeft niet het recht sublicenties te verlenen voor het programma, noch aan collega's noch aan personeel, noch aan anderen. Het is niet toegestaan een tweede kopie van het programma installeren , hetzij op een homecomputer, hetzij op een draagbare computer, behalve wanneer men beschikt over een bijhorend licentiebestand. De licentieovereenkomst strekt slechts tot het gebruik van een (1) exemplaar van het softwarepakket op een (1) enkele computer, waarvoor een gepersonaliseerd licentiebestand wordt uitgereikt. Wanneer u Recipet voor de eerste keer opstart (vooraleer u een licentiebestand hebt ontvangen) verschijnt een unieke numerieke code die u aan Hyperlink bvba dient te melden. Op basis van deze unieke code wordt voor de Recipet gebruiker een uniek gepersonaliseerd licentiebestand aangemaakt. Voor gebruik van Recipet op elke bijkomende computer dient de Recipet gebruiker een apart licentiebestand aan te vragen (voor gebruik van Recipet in een lokaal netwerk is een apart bestelformulier voorhanden, zie prijslijst op de Recipet webste, “Recipet netwerkeditie”). Houders van een geldig Recipet licentiebestand kunnen -indien gewenst- een tweede licentiebestand aanvragen, bijv. voor gebruik op een draagbare computer. Bijkomende licenties (tweede, derde,.. ) worden verleend aan de helft van de actuele instapkost van een nieuwe licentie (op het ogenblik van de aanvraag van de nieuwe licentie). Bijkomende licenties worden uitsluitend afgeleverd met dezelfde identificatiegegevens van de gebruiker als het eerste licentiebestand o.m. naam en voornaam dierenarts, inschrijvingsnummer bij de orde der dierenartsen, gebruikersinfo, licentieperiode. Indien de Recipet gebruiker een licentiebestand wenst met andere gegevens wordt dit beschouwd als een aparte Recipet licentie waarvoor de normale instapkost zal worden aangerekend. Normalerwijze wordt het Recipet licentiebestand aangemaakt voor één (1) enkele Recipet gebruiker en is uniek voor gebruik op één (1) computer (de unieke code is verschillend per computer). Het is echter mogelijk om met meerdere gebruikers eenzelfde licentiebestand te delen op eenzelfde computer (in dat geval wordt het aantal gebruikers geencrypteerd in het licentiebestand): prijs voor het aanmaken van extra gebruikers die eenzelfde licentiebestand delen: 250 euro ex. btw. Contacteer Hyperlink voor meer informatie (tel. 014-50.61.01). Het licentiebestand is een gecodeerd bestand dat informatie bevat over uw bestelde Recipet licentie. Volgende gegevens worden in het licentiebestand gecodeerd: de unieke code van de computer waarop u Recipet hebt geinstalleerd, uw naam, uw ordenummer, de loopduur van uw onderhoudscontract. Deze informatie kan vanuit het programma Recipet geraadpleegd worden via het menu Help > Versie > tabblad “licentie”. 

 

 

 

 

 

 

 

6- De Licentiehouder erkent dat het programma, alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot het programma, eigendom zijn en blijven van Hyperlink en dat het programma beschermd is onder het auteursrecht, het octrooirecht en onder internationale verdragen ter zake. Deze overeenkomst verleent de Licentiehouder geen eigendomsrecht op het programma Recipet, noch op enige onderdelen van het programma of meegeleverde informatie, maar verleent slechts een gebruiksrecht dat kan worden herroepen in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.De gebruiker heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens op te vragen in Excel formaat, daarvoor wordt een vaste vergoeding van 350 eur (ex. btw) aangerekend. De licentiehouder heeft geen recht op toegang tot de Recipet database via andere wegen dan via de schermen van het programma Recipet. Elke inbreuk op deze bepaling berokkent schade aan Hyperlink, die gerechtigd is op schadeloosstelling bij alle middelen die de wet voorziet.

 

 

 

 

 

 

 

7- Het licentiebestand vormt voor de Licentiehouder het bewijs van een niet-exclusieve licentie om de volgens deze overeenkomst verleende rechten uit te oefenen. Hyperlink behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze licentieovereenkomst tijdens de looptijd daarvan te wijzigen. De Licentiehouder kan ten allen tijde de toepasselijke bepalingen van de Licentieovereenkomst raadplegen in het programma Recipet (menu Help > Versie > Licentie) of online op de website van Recipet op het adres www.recipet.be/licentieovereenkomst.htm. Aanpassingen van de licentieovereenkomst worden onmiddellijk gepubliceerd op de website van Recipet en worden meegeleverd met updates van het programma Recipet. De online versie van de Recipet licentieovereenkomst vervangt automatisch alle eerdere versies van de licentieovereenkomst. Bij de eerste opstart van Recipe na de installatie van een Recipet update krijgt u een scherm te zien waar de tekst van deze licentieovereenkomst wordt weergegeven en dient u de bepalingen ervan uitdrukkelijk te aanvaarden. Door het gebruik van het programma Recipet en/of updates daarvan verklaart de Licentiehouder akkoord te gaan met de bepalingen van deze Licentieovereenkomst zoals gepubliceerd op de Recipet website. De Licentiehouder mag het programma niet verhuren noch in leasing geven, noch verder verkopen (Licentiehouder heeft slechts een gebruiksrecht). De Licentiehouder mag het programma niet bewerken, decompileren noch veranderen, behalve voor zover de voornoemde beperking krachtens de geldende wetgeving uitdrukkelijk verboden is. Licentiehouder verklaart het programma Recipet, noch enig onderdeel daarvan, noch enige meegeleverde informatie daarvan te zullen overhandigen of meedelen aan concurrerende ondernemingen of personen. Deze bepaling is ook van toepassing op eender welke vorm van aanmeldingsgegevens. Elke inbreuk op deze bepaling berokkent schade aan Hyperlink, die gerechtigd is op schadeloosstelling bij alle middelen die de wet voorziet.

 

 

 

 

 

 

 

8- Hyperlink heeft uiterste inspanningen geleverd om zoveel mogelijk nuttige informatie (al dan niet medisch) mee te leveren met het programma Recipet en/of updates daarvan. De informatie die met het programmapakket en/of updates wordt meegeleverd mag door de Licentiehouder niet gescheiden worden van het programma Recipet en mag enkel worden aangewend voor gebruik binnen het programma Recipet en/of updates daarvan. De informatie die met het programmapakket en/of updates wordt meegeleverd wordt slechts aan Licentiehouder ter beschikking gesteld ten titel van vrijblijvende informatie. In geen geval kan Hyperlink verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheid, onvolledigheid of het niet up-to-date zijn van de meegeleverde informatie. Hyperlink levert zoveel mogelijk informatie mee met het programmapakket voor het gebruiksgemak en comfort van de Licentiehouder. Bovendien werd het programmapakket zo ontwikkeld dat de Licentiehouder op eenvoudige wijze de meegeleverde informatie eigenhandig kan verwijderen, aanpassen of aanvullen. Hogergenoemde bepaling is slechts van toepassing op de informatie die met het programmapakket en/of updates wordt meegeleverd. Licentiehouder gaat ermee akkoord dat de wetenschappelijke informatie die hij als gebruiker in het programmapakket heeft ingebracht door Hyperlink mag worden aangewend voor gebruik als meegeleverde informatie in updates van het programmapakket die ter beschikking worden gesteld via de Recipet website. Deze bepaling is in geen geval van toepassing op informatie omtrent medische dossiers noch raadplegingen, noch adresgegevens noch enige andere persoonlijke gegevens betreffende de Licentiehouder of zijn dossiers die persoonlijke gegevens bevatten.

 

 

 

 

 

 

 

9- Hoewel Hyperlink uiterste inspanningen heeft geleverd om het programmapakket zo kwalitatief mogelijk te ontwikkelen, garandeert zij niet dat dit product volledig vrij is van gebreken (gebreken die worden gemeld aan Hyperlink worden zo snel mogelijk verholpen, hiertoe is in het programma Recipet een automatische meldingsfucntie per e-mail voorzien). Hyperlink beslist autonoom wanneer welke aanpassingen worden uitgevoerd aan het programmapakket. Hyperlink erkent geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van Recipet. Hyperlink kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of gevolgschade die voortkomt uit het verlies van gegevens, winstderving, of het onvermogen gebruik te maken van bepaalde apparatuur of programmafuncties, dan wel voor specifieke, toevallige of gevolgschade, voortkomend uit of verband houdend met het gebruik van of de prestaties van het programma Recipet.

 

 Ingeval de Licentiehouder deze overeenkomst niet naleeft, is hij ertoe gehouden het programmapakket samen met alle meegeleverde documentatie onmiddellijk per aangetekend schrijven terug te zenden naar Hyperlink. Elke contractbreuk door de Licentiehouder zal onherroepelijk schade berokkenen aan Hyperlink en Hyperlink zal gerechtigd zijn tot alle rechtsmiddelen bepaald bij de wet. Deze overeenkomst wordt geregeld door de Belgische wetgeving. Ingeval een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank nietig en niet afdwingbaar wordt verklaard, zal deze nietigheid geen weerslag hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst. Indien een van beide partijen nalaat de rechten die voortspruiten uit deze overeenkomst af te dwingen, desnoods door een vordering, zal dit niet worden beschouwd als een afstand door die partij wat de latere afdwinging van rechten, of de latere instelling van vorderingen in geval van toekomstige inbreuken op deze overeenkomst betreft. Voor alle geschillen betreffende deze licentieovereenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de vestigingsplaats van Hyperlink bevoegd (Turnhout).

 

 

 

 

 

 

 

10- Ingeval van niet-betaling door de Recipet gebruiker van vergoedingen die verschuldigd zijn in het kader van deze licentieovereenkomst behoudt Hyperlink zich het recht voor geen bijstand te verlenen aan de Recipet gebruiker tot op het ogenblik van hun algehele betaling. Tijdens deze periode kan Hyperlink het installeren van nieuwe updates opschorten. 

 

 

 

 

 

 

 

LICENTIE MET ONDERHOUDSCONTRACT - OMSCHRIJVING

 

 

 

11- Een licentie met onderhoudscontract verleent aan de gebruiker van het programma Recipet het recht op installatie en gebruik van het programma Recipet alsmede het recht op installatie en gebruik van alle beschikbare updates (zowel major als minor updates) tijdens de duur van zijn onderhoudscontract zonder extra vergoeding per update. De vergoeding voor het gebruik van de updates wordt door de Recipet gebruiker betaald als vast jaarlijkse bedrag, ongeacht het aantal updates dat hij installeert/gebruikt. Voor nieuwe Recipet gebruikers zijn alle updates gedurende de eerste 6 maanden te rekenen vanaf hun instap in Recipet inbegrepen in de instapkost van het programmapakket. Na het verstrijken van de eerste 6 maanden is de Recipet gebruiker –behalve ingeval van opzegging van het onderhoudscontract minstens 3 maanden voor het einde van de lopende periode- een vaste jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de jaarlijkse hernieuwing van zijn onderhoudscontract.

 

 

 

 

 

 

 

LICENTIE MET ONDERHOUDSCONTRACT - BIJZONDERE BEPALINGEN

 

 

 

12. De licentie ('Licentie') verleent de Licentiehouder het recht één (1) kopie van het programmapakket ('het programmapakket') te installeren en te gebruiken gedurende de looptijd van zijn licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst neemt geen einde op het einde van het onderhoudscontract. Het onderhoudscontract wordt telkens afgesloten voor de periode van één (1) jaar en wordt jaarlijks verlengd, behalve wanneer het door de Licentiehouder per aangetekend schrijven wordt opgezegd minstens 3 maanden voor het einde van de lopende periode (opzeggingsmodaliteiten - zie verder). Gedurende de looptijd van zijn onderhoudscontract heeft de Licentiehouder zonder extra vergoeding recht op installatie en gebruik van alle updates van Programmapakket die op de website van Recipet (www.recipet.be) of via het ingebouwd update-detectie systeem worden gepubliceerd. De vergoeding voor het gebruik van deze updates is gedurende de eerste 6 maanden vanaf de initiele bestelling van Recipet begrepen in de instapkost, zoals besteld bij ondertekening van het bestelformulier van Recipet. Na het verstrijken van de eerste 6 maanden (te rekenen vanaf datum van instap in Recipet) dient de Recipet gebruiker een jaarlijkse vergoeding te betalen indien hij Recipet updates wenst te installeren en/of gebruiken (prijzen gespecifieerd op www.recipet.be). Wanneer de Recipet gebruiker zijn onderhoudscontract opzegt blijft hij gebonden door de bepalingen van deze licentieovereenkomst zolang hij aan Hyperlink niet schriftelijk per aangetekend schrijven te kennen geeft het programma Recipet niet langer te gebruiken. In zijn opzegging dient de licentiehouder zijn opzegging schriftelijk en nadrukkelijk te motiveren. 

 

 

 

 

 

 

 

13. De licentieovereenkomst met onderhoudscontract verleent aan de Licentiehouder slechts het gebruiksrecht op de Recipet updates die gedurende de duur van zijn onderhoudscontract worden gepubliceerd. Het gebruiksrecht kan door Hyperlink worden herroepen in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.Ingeval van niet- of niet-gehele betaling van facturen door Licentiehouder kan het gebruik van updates door Hyperlink opgeschort worden tot algehele betaling van de facturen.

 

 

 

 

 

 

 

14. De licentieovereenkomst wordt van kracht op het ogenblik dat de Recipet gebruiker zijn uitdrukkelijke instemming met de bepalingen ervan kenbaar maakt bij de eerste installatie (“ik ga akkoord...” gevolgd door het aanklikken van de OK knop) na het programma / update bekomen te hebben bijv. op cd-rom, per e-mail, of via download vanop internet en ze blijft van kracht tot op het ogenblik dat de gebruiker schriftelijk per aangetekend schrijven aan Hyperlink te kennen geeft het programma Recipet niet langer te gebruiken (opzegging). Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor de periode van één (1) jaar en wordt automatisch jaarlijks verlengd, behalve waneer het door de Licentiehouder per aangetekend schrijven wordt opgezegd tenminste 3 maanden voor zijn jaarlijkse vervaldag van het onderhoudscontract (datum van de initiele bestelling van het programma Recipet of van de bestelling van het onderhoudscontract geldt als bewijs). Recipet gebruikers blijven na de opzegging van hun onderhoudscontract gehouden door de bepalingen van deze overeenkomst en kunnen na het verstrijken van hun onderhoudscontract blijven genieten van de volle functionaliteit van het programmapakket (zoals geinstalleerd op hun computer op het einde van hun onderhoudscontract) maar dienen hiertoe aan Hyperlink een aangepast licentiebestand aan te vragen. Hiervoor wordt een vaste vergoeding van 500 euro ex. btw aangerekend. De bepalingen van deze licentieovereenkomst die betrekking hebben op beide instapmodaliteiten alsmede de bepalingen die betrekking hebben op de licentieovereenkomst zonder onderhoudscontract blijven in ieder geval van toepassing. De Recipet gebruiker zal niet meer gehouden zijn tot betaling van een jaarlijkse vergoeding voor Recipet updates (hij zal ze niet meer kunnen gebruiken). Ingeval van beeindiging van van deze licentieovereenkomst door Hyperlink, gaat de Licentiehouder ermee akkoord het programmapakket en alle meegeleverde documentatie per aangetekend schrijven terug te zenden aan Hyperlink. In alle gevallen van beëindiging is door Hyperlink geen teruggave van reeds betaalde vergoedingen verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENTIE ZONDER ONDERHOUDSCONTRACT - OMSCHRIJVING

 

 

 

15- Een licentie zonder onderhoudscontract verleent aan de gebruiker van het programma Recipet het recht op installatie en gebruik van het programma Recipet in zijn vorm en versie waarin het beschikbaar is op het ogenblik waarop het het programma Recipet wordt besteld. Een licentie zonder onderhoudscontract verleent de gebruiker geen recht op installatie en gebruik van updates die worden gepubliceerd na de datum van zijn bestelling. Een licentiehouder zonder onderhoudscontract kan evenwel ten allen tijde updates apart bestellen. In dit geval is de licentiehouder de prijs van de update verschuldigd die hij wenst te bestellen. De prijs van een update is afhankelijk van de in die update uitgevoerde programma aanpassingen ten opzichte van de Recipet versie die de gebruiker voorheen gebruikte, en kan telefonisch bij Hyperlink worden aangevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

LICENTIE ZONDER ONDERHOUDSCONTRACT - BIJZONDERE BEPALINGEN

 

 

 

16- Deze licentie ('Licentie') verleent de Licentiehouder het recht én (1) kopie van het programmapakket ('het programmapakket') te installeren en te gebruiken zonder tijdsbeperking. De gebruiker heeft slechts recht op installatie en gebruik van latere updates mits het betalen van een vergoeding per update. De gebruiker beslist autonoom wanneer en welke updates hij installeert, maar per update is een vooraf vastgestelde vergoeding verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

17- De tekst van de Recipet Licentieovereenkomst is beschikbaar op:

 

 

 

www.recipet.be/licentieovereenkomst.htm

 

 

 

'Recipet' is een gedeponeerd handelsmerk van Hyperlink bvba.

 

 

 

Alle rechten voorbehouden (C)